هدف کش تیراندازی دو تایمر دو دگمه

کد محصول: ASHK7

قیمت:


هدف کش تیراندازی / محصول آماج

هدف کش تیراندازی دو تایمر دو دگمه

پس از تنظیم تایمر با فشاردادن یک دگمه جلوبر عمل رفت وسپس با فشاردادن دگمه عقب بر عمل برگشت  توسط تایمر  برگشت تایمینگ میشود  در پایان انجام هر عملکرد بطور اتوماتیک خاموش میگردد.