هدف کش تیراندازی تک تایمر یک دگمه

کد محصول: ASHK8

قیمت:


هدف کش تیراندازی / محصول آماج

هدف کش تیراندازیتک تایمر یک دگمه

با فشار دادن یک دگمه عمل  رفت وسپس با فشار دادن همان دگمه عملیات برگشت توسط همان تایمر صورت میپذیرد